Indywidualna Praktyka Lekarska Damian Łasocha

Polityka prywatności oraz polityka plików cookies

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Indywidualna Praktyka Lekarska Damian Łasocha zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. 

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach podmiotu leczniczy jest  Indywidualna Praktyka Lekarska Damian Łasocha (dalej: Administrator, ADO) ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 49/130, 03-982 Warszawa

Dr n. Med Damian Łasocha jest lekarzem flebologiem, specjalistą kardiologii. Diagnozuje i leczy pacjentów z chorobami naczyń żylnych i limfatycznych oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu pisemnie na adres Administratora. 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane pacjentów, pracowników lub współpracowników oraz kontrahentów lub ich pracowników. 

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
 • Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarzadzanie procesem udzielania świadczeń́, w tym weryfikacja tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • Udzielanie świadczeń́ zdrowotnych (realizacja umowy na świadczenie usług medycznych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • Wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich;Profilaktyka zdrowotna, której podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych;
 • Kontakt celem: potwierdzenia rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej oraz jej przypomnienia, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu lub poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań
Art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Okres przetwarzania danych wynika z okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który wynosi co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO i ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Okres przetwarzania danych wynika z okresu przechowywania dokumentacji medycznej.
Administrator pozyskał od pacjenta następujące kategorie danych: imię i nazwisko, data urodzenia. 
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. kontrahentów, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu kontrahenta lub będących reprezentantem kontrahenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych.  
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.
Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych
Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy. 
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.
Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach.
Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dosmaczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook.
W zależności od celu przetwarzania danych, co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.
Przetwarzanie plików cookies.  Art. 6 ust. 1 lit f RODO. Pliki cookie niezbędne przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie w celu prawidłowego funkcjonowania strony. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Korzystanie z usług medycznych jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Administrator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do weryfikacji tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W związku z ich niepodaniem Administrator będzie zobowiązany do nieudzielania usługi, chyba że skutkowałoby to utratą zdrowia lub życia pacjenta.  Podanie numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się również na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz Pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty, itp.

W przypadku kontrahentów i pracowników lub współpracowników podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe (pacjentów, kontrahentów oraz pracowników lub współpracowników) w związku z profilem działalności Administratora w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, 
 • laboratoriom,
 • osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta, 
 • Rzecznikowi Praw Pacjenta, 
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
 • Urzędowi Skarbowemu,
 • policji lub prokuraturze,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • podmiotom świadczącym usługi prawne,
 • bankom,
 • podmiotom świadczącym usługi rachunkowe.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu 

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/ 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka wobec pacjenta. Dane również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Polityka plików cookie

Co to jest plik „cookie”?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Jakie pliki cookie wykorzystywane są na naszej stronie internetowej?

Pliki niezbędne – niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. 

Pliki podmiotów trzecich – strona używa mapy Google widget i widget ZnanyLekarz. By przegladać treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować szczególne warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą ta witryna nie ma kontroli. Jeżeli użytkownik nie obejrzy tego rodzaju treści, na jego urządzeniu nie zainstalują się pliki cookie osób trzecich. Możesz wyłączyć te pliki Cookies.

Pliki cookie na stronie: 

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
wordpress_{hash} drlasocha.pl Ten plik cookie służy do przechowywania danych uwierzytelniających podczas logowania i jest ograniczony do obszaru administracyjnego. Funkcjonalne, stałe, dla zalogowanych użytkowników
wordpress_logged_in_{hash} drlasocha.pl Ten plik cookie umożliwia interfejsowi rozpoznanie Cię jako zalogowanego użytkownika i określenie, którego konta i preferencji użyć do różnych funkcji. Sesja Funkcjonalne, stałe, dla zalogowanych użytkowników
wordpres_test_cookie drlasocha.pl Ten plink testuje, czy można ustawić cookies. WordPress ustawia WordPress_test_cookie, aby sprawdzić, czy pliki cookie są włączone w przeglądarce. To ciastko jest używane, nawet jeśli nie jesteś zalogowany. Sesja Funkcjonalne, stałe, dla zalogowanych użytkowników
wp-settings-{user_id} drlasocha.pl Ten plik cookie ułatwia dostosowanie widoku interfejsu administratora i interfejsu strony głównej. Numer UID to indywidualny identyfikator użytkownika z tabeli bazy danych użytkowników. Rok Funkcjonalne, stałe, dla zalogowanych użytkowników
wp-settings-time-{user} drlasocha.pl Ten plik cookie czas utworzenia pliku wp-settings-{user_id}. Rok Funkcjonalne, stałe, dla zalogowanych użytkowników
wp-saving-post drlasocha.pl Auto-saving plik cookie: WordPress utworzy ten plik cookie podczas automatycznego zapisania postu w edytorze. Służy do śledzenia, czy automatycznie zapisany post istnieje dla aktualnego postu. Jeśli istnieje, pozwoli użytkownikowi przywrócić dane. Dzień Funkcjonalne, stałe, dla zalogowanych użytkowników
wp-postpass_{hash} drlasocha.pl Ten plik jest używany do utrzymania sesji, jeśli post jest chroniony hasłem. 10 dni Funkcjonalne, stałe
comment_author_{HASH} drlasocha.pl Ten plik służy do zapisania nazwy autora komentarza, jeśli zaznaczy on „Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy.”. 347 dni Funkcjonalne, opcjonalne, dla komentujących
comment_author_email_{HASH} drlasocha.pl Ten plik służy do zapisania adresu email autora komentarza, jeśli zaznaczy on „Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy.”. 347 dni Funkcjonalne, opcjonalne, dla komentujących
comment_author_url_{HASH} drlasocha.pl Ten plik służy do zapisania adresu strony autora komentarza, jeśli zaznaczy on „Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy.”. 347 dni Funkcjonalne, opcjonalne, dla komentujących
cookie_notice_accepted drlasocha.pl Ten plik służy do zapisania zgody na używanie cookies przez stronę. Miesiąc Funkcjonalne, stałe
wfwaf-authcookie-{hash} drlasocha.pl Ten plik służy do uwierzytelnienia użytkownika przez wtyczkę WordFence. Dzień Funkcjonalne, stałe
wp_lang drlasocha.pl Ten plik służy do przechowania języka aplikacji WordPress. Sesja Funkcjonalne, stałe

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Opera

Safari