Regulamin Serwisu

dr n. med. Damian Łasocha

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Niniejszy dokument jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).
  2. Regulamin, w oparciu o Ustawę oraz rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm (dalej: Prawo Telekomunikacyjne”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego w domenie https://drlasocha.pl/ przez Użytkowników. 
  3. Regulamin określa w szczególności warunki korzystania z Formularza kontaktowego, dostęp do treści zawartych na stronie internetowej Serwisu, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
  4. Właścicielem Serwisu znajdującego się pod adresem https://drlasocha.pl/ jest Administrator – Damian Łasocha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DAMIAN ŁASOCHA (adres: ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego nr 49, lok. 130, 03-982 Warszawa), NIP: 9222854351, REGON: 146966880. 
  5. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działania Serwisu należy kierować na adres email: kontakt@drlasocha.pl, natomiast przesyłki pocztowe należy kierować na adres: ul. Josepha Conrada 24/U4, 01-922 Warszawa.
 2. DEFINICJE 
  1. Administrator – Damian Łasocha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DAMIAN ŁASOCHA (adres: ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego nr 49, lok. 130, 03-982 Warszawa), NIP: 9222854351, REGON: 146966880. 
  2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wypełnia Formularz kontaktowy za pośrednictwem Serwisu, 
  3. Serwis – strona internetowa zarejestrowana pod adresem: https://drlasocha.pl/, na której zamieszczono niniejszy Regulamin, za pomocą którego Użytkownik może wypełnić Formularz kontaktowy, a następnie go wysłać,
  4. Świadczenie zdrowotne – usługa służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, złożone z określonej procedury zdrowotnej, wymaganej do zrealizowania danego świadczenia medycznego, 
  5. Podmiot leczniczy – Administrator lub podmiot wykonujący zawód medyczny współpracujący z Administratorem, 
  6. Placówka – miejsce wykonywania działalności leczniczej przez Podmiot Leczniczy pod adresem: ul. Josepha Conrada 24, 01-922 Warszawa.
  7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykonywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną
  8. Formularz kontaktowy – formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik podaje swoje dane osobowe i kontaktowe oraz opcjonalnie treść wiadomości, 
  9. Zgłoszenie – opis pojedynczego zgłoszenia wysyłanego przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, który przekazywany jest do Podmiotu leczniczego, 
  10. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu dr n. med. Damian Łasocha”.
 3. ZAGADNIENIA OGÓLNE
  1. Administrator zapewnia Użytkownikom połączenie z Podmiotem leczniczym poprzez Środki komunikacji elektronicznej w celu ułatwienia komunikowania się Użytkowników z Podmiotem medycznym.
  2. Zgłoszenie polega na wypełnieniu i przesłaniu przez Użytkownika Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, po którym Użytkownik otrzymuje informację zwrotną z proponowanym terminem wizyty diagnostycznej, konsultacji, zabiegu, widełkami cenowymi odnoszącymi się do proponowanej wizyty diagnostycznej, konsultacji, zabiegu, oraz o ewentualnych dodatkowych badaniach, jakie należy wykonać przed terminem wizyty i ewentualnie celem uzyskania informacji na temat powodu Zgłoszenia. 
  3. Dokonanie Zgłoszenia przez Użytkownika nie jest równoznaczne z umówieniem Świadczenia zdrowotnego i nie stanowi zawarcia umowy o realizację Świadczenia zdrowotnego.
 4. ZASADY ZGŁOSZENIA 
  1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. 
  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu na etapie przesyłania przez Użytkownika Formularza kontaktowego jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  3. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Świadczenia zdrowotnego możliwe jest jedynie po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu Formularza kontaktowego. 
  4. Formularz kontaktowy, ażeby został uznany za element prawidłowo wysłanego Zgłoszenia, powinien zawierać: 
   1. imię i nazwisko Użytkownika, 
   2. adres e-mail Użytkownika,
  5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od: 
   1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
   2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Administratora, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Administratora,
   3. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Użytkownika i Administratora, 
   4. dostarczania przez lub do Serwisu treści, które naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Administratora stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
  6. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Administratora z wszelkich kosztów bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Użytkownika do lub przez systemy informatyczne Administratora z naruszeniem pkt 4.6.4 powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Administratora przez osoby trzecie.
  7. Administrator przyznaje Użytkownikowi prawo do korzystania z Serwisu w celu Zgłoszenia.
  8. Świadczenia zdrowotne świadczone są na podstawie informacji i dokumentacji dostarczonych przez Użytkownika. 
  9. Użytkownik wysyłając Zgłoszenie poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przekazanie pełnej treści Zgłoszenia Podmiotowi leczniczemu. 
  10. Użytkownik zobowiązuje się do ujawnienia wszelkich informacji i okoliczności, mogących mieć znaczenie dla udzielanych Świadczeń zdrowotnych. 
  11. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd Podmiot leczniczy.
  12. Informacje oraz dokumentacja dostarczana przez Użytkownika stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417).
  13. Po dokonaniu Zgłoszenia, pracownik recepcji Administratora, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, kontaktuje się poprzez wiadomość e-mail z Użytkownikiem, celem przekazania informacji o możliwym terminie Świadczenia zdrowotnego w Placówce i ewentualnie celem uzyskania szczegółowych informacji na temat powodu Zgłoszenia („Ustalenie Terminu”). 
  14. Administrator nie przyjmuje płatności za Świadczenie zdrowotne z góry, tj. przed Zgłoszeniem i Ustaleniem Terminu. 
  15. Administrator może odmówić wykonania Świadczenia zdrowotnego, w szczególności, jeśli uzna, że wybrane przez Użytkownika Świadczenie zdrowotne nie jest dla niego właściwe z medycznego punktu widzenia lub Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający zasady współżycia społecznego, godzi w interesy Administratora lub podejmuje działania zabronione prawem lub Regulaminem. 
  16. Obowiązującym językiem komunikacji pomiędzy Użytkownikiem, a Podmiotem leczniczym jest język polski, chyba że ustalony zostanie inny język. 
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, jak i z przyczyn niezależnych od Administratora. 
  2. Podmiot leczniczy nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do systemów teleinformatycznych Administratora. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Administrator może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu. W takim przypadku Administrator ani Podmiot leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Serwisu.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług medycznych. 
  4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług medycznych, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika uzyskała dostęp do Serwisu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z: 
   1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Administrator dysponuje,
   2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych,
   3. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika,
   4. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
   5. utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
   6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu,
   7. oznaczenia wiadomości od Administratora do Użytkownika lub od Użytkownika do Administratora jako spam,
   8. niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu, w szczególności zasad przesyłania Zgłoszeń.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje i/lub szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub stronom trzecim w wyniku nieprawidłowego użycia Serwisu lub niemożności korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego funkcjonalności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za tzw. utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
  8. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tejże zmianie Administratora, w przypadku zmiany adresu e-mail pod rygorem uznania wiadomości wysłanych na poprzedni adres za skutecznie doręczonych.
 6. REKLAMACJE
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania pytań, uwag i reklamacji w związku z korzystaniem z Serwisu.
  2. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu oraz uwagi i pytania należy przesłać na adres e-mail: kontakt@drlasocha.pl, wraz ze wskazaniem:
   1. danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, w szczególności podanie imienia, nazwiska i adresu elektronicznego, 
   2. zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem, 
   3. określenie oczekiwań Użytkownika wobec Administratora, Podmiotu leczniczego i proponowanego sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń. 
   4. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
 7. NARUSZENIE ZASAD PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  1. Administrator ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu i/lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu i Usługi medycznej: 
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5, 
   2. dostęp do poczty elektronicznej, 
   3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników są określone w Polityce Prywatności i Polityce Cookies dostępnych pod adresem: kontakt@drlasocha.pl.
  2. Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do treści publikowanych w Serwisie. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Administrator jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
  5. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Administratora poprzez wypowiedzenie Umowy w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z pkt. 9.4 powyżej.
  6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1/06/2023.